adderall online

evde-bakim-kapak.jpg

Yrd. Doç. Dr. Zeki Karataş tarafından kaleme alınan “Manevi Değerler Boyutuyla Evde Bakım Hizmetleri” adlı kitap Açılım Kitap tarafından yayınlandı. Kitabın tanıtım yazısında şu bilgilere yer almaktadır: Başkasının bakımına muhtaç olmak arzulanan bir durum değildir. Ancak özür, kronik hastalık ve yaşlılık gibi nedenlerle sağlıklı her birey bakıma muhtaç olma riski taşımaktadır. Önemli olan bakım hizmetini, bireyin yaşadığı sosyal çevrede ve insan onuruna yakışır bir şekilde yerine getirilebilmektir. Toplum temelli bakım ve rehabilitasyon hizmeti olarak nitelendirilen evde bakım hizmeti Türk toplumunun kültür yapısına ve manevi geleneklerine uygun bir modeldir. Yorucu ve uzun süreli bir iş olan bakım hizmeti doğası gereği fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlara yol açmakta; tükenmişlik sendromu yaşanmasına neden olmaktadır. Kitapta yaşam öykülerine yer verilen aile bireyi bakıcılar tüm bu ağır sorumlulukların üstesinde nasıl geldiklerini ve evde bakım hizmeti sunarken manevi değerlerinden nasıl destek aldıklarına kendilerine özgü üsluplarıyla dile getirmişlerdir.

Yazının tamamını oku »

fatihsahin-1.jpg1995 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Sempozyumlarının on dokuzuncusu, 26-28 Kasım 2015 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenmektedir.  2015 yılı sosyal hizmet bilim ve meslek alanı için özel bir yıldır.  Ülkemizde, 1961 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olarak kurulan “Sosyal Hizmetler Akademisi” ile başlayan sosyal hizmet eğitimi, 1965 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Sene 2015, Türkiye’de sosyal hizmet uygulamasının ellinci yılı. Bu özel yılda Sosyal Hizmet Sempozyumunu düzenlemek Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü olarak bize nasip oldu. “Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının Ellinci Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek” temalı Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015’in amacı, ülkemizde sosyal hizmet teori ve uygulamalarını bilimsel ve profesyonel boyutları ile tartışmaktır. Bu alanda yer alan tüm uygulayıcıların, akademisyenlerin ve konuya duyarlılık gösterenlerin bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması ve tartışılması, çözümler üzerinde çalışabilme açısından büyük önem taşımaktadır.

Yazının tamamını oku »

cocukvesuc.jpg

Polis Akademisi Başkanlığı koordinesinde 15-17 Kasım 2014 tarihlerinde VI. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyumun en önemli amacı ulusal ve uluslararası alanda Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar konusunda çalışan uygulayıcılarla akademisyenlerin bir araya gelerek bilimsel yöntemler ışığında işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi, bilimsel analizlere dayalı politika önerileri geliştirilmesidir. Sempozyumun bu yılki teması “Çocuk ve Suç” olarak belirlenmiştir. Sempozyuma ilişkin alt temalar ise aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak verilmektedir.

Yazının tamamını oku »

adalet.jpg1995 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Sempozyumları’nın onsekizincisi, 20-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenmektedir. “Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet” konulu Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014’ün amacı, adalet sistemi ve adli sosyal hizmet temasını dünyada ve ülkemizdeki uygulamaları ışığında bilimsel ve profesyonel boyutları ile tartışmaktır. Bu alanda yer alan tüm uygulayıcıların, akademisyenlerin ve konuya duyarlılık gösterenlerin bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması ve tartışılması, çözümler üzerinde çalışabilme açısından büyük önem taşımaktadır. Sempozyum’un, katılan öğrencilere profesyonel kimlik kazanma yönünde yarar sağlayacağı da düşünülmektedir.

Yazının tamamını oku »

ck_kongre.jpgÇağımızda çocuklar yoksulluk, göç, parçalanmış aile yapısı, tek ebeveynlilik, yabancılaşma, suç oranında artma gibi sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların zorlayıcı baskısı altındadırlar. Bunlar çocuğa yönelik şiddetin ve çocuk örselenmesinin ortaya çıkmasında başta gelen risk etmenleridirler. Böylesi koşullarda çocuklar çocuk hakları doğrultusunda bakım göremez, eğitilemez ve gelişemezler. Ülkemizde çocuk örselenmesi alanında yapılmış olan birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak henüz risk altındaki çocukların tümünü kapsayan, bütüncül bir “çocuk koruma” sisteminin ülkemizde yerleşmemiş olduğu görülmektedir. “I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi” bağlamında; uluslararası ve ulusal boyutları ile çocuk koruma sistemleri, ülkemizde ve dünyada çocuk haklarının işlerliği, çocuk örselenmesi, çocukların gelişimlerini sağlıklı bir biçimde tamamlayabilmeleri ve çocukların her türlü örselenmeden korunmaları için ne gibi önleme, savunma, sağaltım ve izlem çalışmaları yapılabilir; bu alanda eğitim araştırma ve hizmet açısından hangi kurumlar, ne tür bir eşgüdüm içinde çalışmalıdırlar ve benzeri konuları tartışarak; bu alanda bütüncül ve işlerlikli bir model oluşturmanın ana çerçevesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Yazının tamamını oku »

afis.pngRisk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Çalıştayı Başakşehir STK Platformu tarafından 28-29 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul Retaj Royale Otel’de gerçekleştirilecektir. Çalıştaya akademisyenler, uygulayıcılar, sivil toplum gönüllüleri, yerel yönetim temsilcileri ve bürokratlar katılacaklardır. 2 gün sürecek çalıştayda risk altında olan ve korunması gereken çocukların sorunları ve ihtiyaçları tartışılacaktır. Çalıştay sonucunda geliştirilen çözüm önerileri ve sosyal hizmet modelleri ilgili kurumlarla paylaşılarak risk altındaki çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlanacaktır. Çalıştayın amacı şu şekilde belirlenmiştir: Ülkemizde meydana gelen toplumsal değişme, kentleşme, sanayileşme, iç göç hızının artması ve aile kurumunun parçalanmasına paralel olarak sosyal sorunlarda önemli bir artış gözlemlenmektedir. Artan sosyal sorunlardan en çok etkilenen çocuk ve ergenlerdir.

Yazının tamamını oku »

sempozyum2013.jpg“Türkiye’de Çocuğun Refahı Ve Korunması: Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı” adlı uluslararası katılımlı sosyal hizmet sempozyumu düzenlenmesi planlanmaktadır. Sempozyum Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenmektedir. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Acar bir davet mektubu yayınlayarak sempozyuma katılım çağrısında bulunmuştur: Son yirmi yıllık süreçte toplumsal yapının özneleri olarak çocuklar ve çocuklarla ilgili konular daha görünür olmuş, çocuklara ilişkin yasal düzenlemeler çocuk hakları temelinde yeniden yapılandırılmış, çocuklara yönelik politika ve programlar da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Aynı süreçte çocuklarla ilişkili toplumsal sorunların giderek karmaşıklaştığı ve mevcut koruma hizmetleri ve programların yetersiz kaldığı gözlemlenmektedir. Çocuklara ilişkin mevzuatın giderek genişlemesine karşın çocuklara yönelik uygulamalarda yasaların uygun gördüğü hizmet çerçevesine ulaşıldığını söylemek zordur. Giderek karmaşıklaşan toplumsal yapının çocukların ihtiyaç ve sorunlarını da etkilediği görülmektedir. Gelir dağılımı, yoksulluk, bölgeler arası eşitsiz gelişmişlik düzeyleri gibi yapısal sorunlardan öncelikle çocuklar etkilenmektedir. Bu açıdan, Türkiye’nin yaklaşık yirmi beş milyonluk çocuk nüfusu sıklıkla bir “fırsat penceresi” olarak kabul edilse de bu ancak kapsayıcı bir çocuk politikasının yaşama geçirilmesi ile olanaklı olacaktır. Yazının tamamını oku »

cocuk_sempozyum.jpgPolis Akademisi, Suç Araştırmaları Merkezi (SAMER) tarafından 1-3 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya’da V. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyumun en önemli amacı ulusal ve uluslararası alanda Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar konusunda çalışan uygulayıcılarla akademisyenlerin bir araya gelerek bilimsel yöntemler ışığında işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi, bilimsel analizlere dayalı politika önerileri geliştirilmesidir. Sempozyumun bu yılki teması “Çocuk ve Şiddet: Toplumsal Şiddetin Cenderesinde Çocuklar” olarak belirlenmiştir. Sempozyuma ilişkin alt temalar ise sempozyum web sitesinin temalar menüsünde detaylı olarak verilmektedir. Sempozyum kapsamında tartışılması planlanan konularla ilgili akademik bildiri sunmak isteyenlerin bildirileri ile ilgili hazırlayacakları 300 kelimelik özeti 1 Eylül 2013 tarihine kadar cocuksempozyumupa.edu.tr veya www.cocuksempozyumu.info adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Yazının tamamını oku »

aliyemaviliaktas.jpg07-08 Kasım 2012 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi’nde Sosyal Hizmet Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyumun ana teması “Farklılıkları Anlamak” olarak belirlenmiştir. Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş başkanlığında düzenlenecek olan sempozyumda sosyal politika ve sosyal hizmet alanıyla ilgili bilimsel çalışmalar tartışılacaktır. Aile, çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve diğer dezavantajlı birey ve grupların sorunlarının tartışılacağı sempozyuma 01 Ekim 2012 tarihine kadar bildiri özetleri gönderilebilecektir. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, bir davet yazısı kaleme alarak sosyal hizmet alanına ilgi duyan herkesi sempozyuma katılmaya  davet etmiştir. Yazının tamamını oku »

terapi.jpgİnsanın insanı pek az dinler hale geldiği bir dünyada, psikoterapi, eşsiz bir insani karşılaşma imkânı sunar. Terapi odası, zamanımızda, pek çok kişinin gerçekten işitildiği tek yer haline gelmiştir. Peki, terapi odası değer-bağımsız bir alan mıdır, yoksa bütün kuramlar gibi modern terapi kuramlarının da berisinde bir kültür ve ideoloji saklamakta mıdır? Terapi: Kültürel bir Eleştiri adlı bu kitabında Prof. Dr. Kemal Sayar, bir şifa yönteminin kültürel çözümlemesini yapıyor. Zamanımız ‘psikolojik insan’ın yükselişine ve ‘terapi kültürü’nün yaygınlaşmasına tanıklık ediyor. İnsanlar kendilerini, modern çağda giderek daha fazla terapi diliyle ifade ediyor. Modern terapiler, bireyselleşme ve özgürlüğe vurgu yaparken, insanı toplumsal ve kültürel bağlamından uzaklaştırıyor mu? Modern terapiler eliyle yalnızlaşma, katı bireycilik, yabancılaşma veya narsisizm gibi modernliğe mahsus bazı ‘hastalıklar’ çoğaltılıyor mu? Terapi, kimileyin çözümünü hedeflediği sorunları, kendi eliyle üretebilir mi? Elinizde tuttuğunuz kitap, hem bir modern çağ eleştirisi sunuyor, hem de bu sorulara cevap arıyor. Yazının tamamını oku »

protesto.jpgXVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 4-6 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Bu yılki kongrede ana tema “Toplumsal Barış ve Kimlikler” olarak belirlenmiştir. Kongrede; Ülkemizde ve dünyada giderek toplumsal barış ve çatışmaların farklı kimliklere ait grupların birbirlerini algılama biçimlerine ve ilişkilerine göre belirlendiği bir dönemde kimlik sorununu tüm ayrıntıları ile tartışılması amaçlanmıştır. Kongrenin sadece psikiyatristlerin değil, toplum ve ruh sağlığı alanında çalışan tüm profesyonellerin ve bilim insanlarının yanında insan bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışan profesyonellerin, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin ve akademisyenlerin katkılarıyla zenginleşeceği düşünülmektedir. Konuyla ilgili, profesyoneller ve akademisyenler dışında, gazetecilerin, politikacıların da katılımı sağlanmaya çalışılacaktır.  Bilimsel ve öğretici olacağı düşünülen kongreye yoğun katılım beklenmektedir. Yazının tamamını oku »

kongre_cocuk.jpgI. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, medeniyetin güzellik, doğruluk, erdem, adalet ve iyilik idealine dayalı, çocuk hakları sözleşmesinde yer alan ilkelere göre, çocuğun temel yararına öncelik verilerek doğuştan getirdiği yetenekleri nitelikli bir eğitimle geliştirmesi, güç koşullarda kalması durumunda korunması, kendisini ilgilendiren konularda görüşüne başvurulması, maruz kaldığı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, büyüme ve gelişme evrelerinde medeni, sosyal, ekonomik, kültürel haklarını öğrenmesi, talep etmesi ve hayata geçirilmelerinin sağlanmasına yönelik çocuk hakları kültürünün yaygınlaştırılması; çocukla ilgili konularda yetişkinlerin, toplumun ve Devlet’in çocuktan yana taraf olmasını temin etmek üzere, çocuğa yönelik yasal, kazaî, idari vd. uygulama aksaklıkları ve nedenleri konularında sorumluluğun nasıl yerine getirileceğinin tespit edilmesi; Yazının tamamını oku »


© 2008 Tema Tasarım Just Skins | Yönetim