Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü

İnsanlık tarihi boyunca, hayatı düzenleyen bireysel ve toplumsal birtakım dinî ve manevi değerler hep var olmuştur. İnsanoğlu gün ışığına ya da sevgiye gereksinim duyduğu gibi aynı şekilde yaşam felsefesine, dine, maneviyata ya da bunların yerini tutan bir başka şeye gereksinim duymaktadır. Maslow (2013: 219), bunu “anlamaya duyulan bilişsel gereksinim” olarak adlandırmaktadır. Daha fazlasını oku

Varoluşsal Düzlemde COVID-19

Ansızın beliren ve büyük bir hızla yayılan salgınla dünya karşı karşıya kalmış halde. İlk günden beri tüm dünyaya korku aşılandı. Kalplere; korku, kaygı ve panik telkin edildi. Adeta biz insanlara şu mesaj verildi: Sinsi ve gizli bir düşman geliyor, hızlı ve ani bir biçimde seni yakalayacak, hasta edip seni süründürecek, eşinden dostundan ayırıp hapsedecek, malına-mülküne el koyacak, acı ve feci bir şekilde seni öldürecek. Daha fazlasını oku

Avusturya Hastanelerinde Manevi Rehberlik Hizmetleri

Avusturya’da İslam dini 1912 yılından beri resmi din olarak kabul edilmektedir. Avusturya İslam Cemaati (İslamische Glaubensgemeinschaft in Österreich / İGGÖ) Müslümanların resmi temsilcisi olarak Avusturya’da çeşitli çalışmalar yapmakta ve hizmetler sunmaktadır. Daha fazlasını oku

İnsani Erdemleri Yüceltmek İçin Sosyal Hizmet

ierdem.jpgİnsan davranışını anlamaya ve açıklamaya çalışan disiplinler genellikle insanın ve toplumun hastalıklı, sorunlu ve yetersiz yönleri üzerinde daha çok durmuşlardır. Medikal yaklaşım olarak adlandırılan bu bakış açısı günümüzde varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Ruhsal bozuklukların ve hastalıkların teşhis ve tasnifinde kullanılan uluslararası ölçütler de insanda yanlış olanı bulmaya yönelik düzenlenmiş olup “insanda doğru olan nedir?” sorusuna yer vermemiştir. Daha fazlasını oku

Evde Bakım Hizmetleri: Manevi Değerler Boyutuyla

evde-bakim-kapak.jpg

Dr. Zeki Karataş tarafından kaleme alınan “Manevi Değerler Boyutuyla Evde Bakım Hizmetleri” adlı kitap Açılım Kitap tarafından yayınlandı. Kitabın tanıtım yazısında şu bilgilere yer almaktadır: Başkasının bakımına muhtaç olmak arzulanan bir durum değildir. Ancak özür, kronik hastalık ve yaşlılık gibi nedenlerle sağlıklı her birey bakıma muhtaç olma riski taşımaktadır. Daha fazlasını oku

Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi

istanbul.jpg

07-10 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da Uluslarası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi düzenlenmesi planlanmaktadır. Kongrenin amacı şu şekilde açıklanmaktadır: Din; psiko-sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda, dayanışma, yardımlaşma ve insani yardımlar gibi pek çok konuda bireyleri, toplulukları ve kurumları örgütlemede ilham ve motivasyon kaynağı olmuştur. Dini, manevi ve ahlaki değerlerin bireysel ve toplumsal hayatı dönüştüren çok boyutlu yönleri vardır. Manevi danışmanlık ve rehberlik başlıklı bu uluslararası kongre dini, manevi ve ahlaki değerleri öne çıkar­mayı; bireysel ve toplumsal yaşama yaptıkları katkıları takdir etmeyi ve insan yaşamına dokunan bir din algısı konusunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi ile aile terapisinde, cezaevlerinde tutukluların rehabilitasyonunda, sağlık hizmetlerinde hastalara umut ve moral kaynağı olmada, askeriyede moral-motivasyonun sağlanmasında, sosyal hizmetlerde yaşlı ve dezavantajlı gruplara manevi atmosfer oluşturulmasında din ve maneviyatın rolü ve katkısının incelenmesi hedeflenmektedir.

Daha fazlasını oku

Terapik Manevi Yardım Uygulamaları

utsch.JPG

Varoluşçu yaklaşımın temsilcisi Irvin Yalom yaşamla ilgili 4 temel sorundan bahseder: “Yalnızlık, anlam, özgürlük ve ölüm.” Ömrü süresince yaşamına bir anlam arayan insanoğlu rasyonel aklın öncülüğünde maddi dünyayla tatmin olmaya çalışır. Ekonomik gelişmişlik, şöhret, iktidar gibi hedeflerin peşinde koştukça mutluluk yerine kaygı düzeyinin arttığını görür. Eşya ve insanla ilişkisi fizik alemin ötesine geçemeyen birey, var olmanın ötesinde sahip olmaya çabaladıkça içindeki anlam boşluğunun derinleşmesi karşısında şaşkına döner. Geç de olsa kalabalıklar içinde yalnızlaştığını, bencilleştiğini ve özgürlüğünü yitirdiğini anlar, ancak bu sefer de ölüm hakikatiyle yüzleşir. Ölümü de hiçlik olarak nitelendirdiği için ömrü boyunca biriktirip durduğu her şey bir anda anlamını yitirir. Viktor E. Frankl’ın da belirttiği gibi; “İnsan, davranışlarını yönlendiren manevi geleneklerin hızla azaldığı çağımızda kayıplarla yüz yüze gelmiştir. Hiç bir içgüdü ona ne yapacağını söylemez. Hiçbir gelenek ona ne yapması gerektiğini söylemez; bazen neyi arzuladığını bilmez.” İşte günümüzde yitirdiğimiz bu anlamı bulacağımız yer manevi dünyamızdır.

Daha fazlasını oku

Manevi Sosyal Hizmet Kitabı

msh.jpgYard. Doç. Dr. Abdulkadir Çekin tarafından kaleme alınan Maneviyat, Manevi Bakım ve Sosyal Hizmet adlı kitap 2014 yılında Etüt Yayınları’ndan çıktı. Kitapta manevi bakım ve manevi sosyal hizmet alanında Batı’da yapılan araştırma ve uygulamalara yer verilerek yerel düzeyde nasıl bir model oluşturulması gerektiğiyle ilgili ufuk açıcı düşünceler sunulmuştur. Risk grubu bireylerin sosyal işlevselliklerini ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefleyen sosyal hizmet uzmanları farklı müracaatçı kesimleriyle çalışmak zorundadırlar. Yardıma ve korunmaya muhtaç çocuklar, gençler, engelliler, yaşlılar, hastalar, mahkumlar, mülteciler vb. birey ve grupların sorunlarına çözüm bulmak, ihtiyaç duydukları hizmetleri organize etmek, insanın manevi boyutuna duyarlı olmayı gerektirmektedir. Bu kitapta Abdulkadir Çekin sosyal hizmetin her bir hedef kitlesine yönelik manevi temelli yaklaşımın nasıl olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Kitap on bir bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında din ve maneviyat kavramları açıklanmakta, sonraki bölümlerde ise sosyal hizmet maneviyat ilişkisi kurulduktan sonra Batı’da gerçekleştirilen manevi sosyal hizmet uygulamaları anlatılmaktadır. Kitapta ayrıca manevi sosyal hizmetin İslami temelleri de anlatılmaktadır.

Daha fazlasını oku

Medeniyetlerin Ben İdraki

davutoglu.jpg1991 yılında Jakarta’da sömürgeci dönemden kalan Flamanca kitapların yoğun bulunduğu bir sahafda 1926 yılında basılmış ilginç bir hatırat ve değerlendirme kitabı bulmuştum. O gün sadece bir misyonerin İslam dünyası gözlemleri açısından önemli görerek aldığım ve bir yolculuk esnasında seri şekilde okuduktan sonra kütüphaneme yerleştirdiğim bu kitap iki sene sonra Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” başlıklı makalesi yayınlanınca bir kez daha dikkatimi çekti. Her iki eserin kavram ve mantık dokusu, asrın başında yaşamış batılı bir misyonerle, asrın sonunda yaşamış batılı bir akademisyenin İslam dünyası gözlemlerini mukayese edebilmek açısından  son derece ilginç bir mukayese zemini oluşturuyordu.  Herşeyden önce her iki eserin başlığı da aynı temel unsuru barındırıyordu: Medeniyetler Çatışması.

Daha fazlasını oku

I. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu: 13 Mayıs 2014

manevipsikoloji1.jpg1970’li yıllarda Amerikan toplumunda çok ilginç bir süreç başlamıştır. Chicago’da toplanan Nobel ödüllü bilim adamları o yıllarda bugünkü gidişatın durumunu ve dünyaya getirilen konumu fark edip: “Böyle giderse, bilimsel materyalizm bu şekilde dünyaya tesir ederse dünyayı yok edebilirler.” tespitinde bulunmuşlardır. Bu çok ilginç bir ön müşahededir ve tabii psikoloji alanında etkin olan hümanist yaklaşım da ihtiyaca cevap veremediği için bu sefer maneviyata yöneliş başlamıştır. Ama hangi maneviyata yönelmiştir psikologlar? Tabii ki Uzakdoğu maneviyatına. Çünkü İslam ile Batı Dünyası arasında haçlı seferlerinden beri büyük bir kavga vardır. Dolayısıyla İslam’dan ve Tasavvuf’tan feyiz almak yerine Budizm’den, Brahmanizm’den, Taoizm’den, Hinduizm’den yola çıkarak insanı anlamaya çalışmışlar ve bazı yönlerden de anlamışlardır.

Daha fazlasını oku

Çağın Sorunlarına Manevî Çözümler

mmerter.jpgYeni kitabı ile psikoloji alanına Nefs psikolojisi kavramını getiren Psikiyatr Dr. Mustafa Merter, günümüzde hemen herkesin muzdarip olduğu depresyon, kaygı, endişe, narsisizm gibi rahatsızlıkların maneviyata ağırlık verdiğimiz takdirde ilaç kullanmadan geçirilebileceğini söylüyor. Psikiyatr Dr. Mustafa Merter daha önce Benötesi psikolojisi kavramını ortaya koymuş ve 900 Katlı İnsan kitabında da bize insanın sonsuz gelişim potansiyeline sahip bir varlık olduğunu anlatmıştı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Nefs Psikolojisi ve Rüyaların Dili kitabında ise insanı Batı psikolojisinden farklı bir tarzda ele almamız gerektiğini söylüyor. Halihazırdaki psikolojinin insana çare olamadığını vurgulayan Merter, çarenin maneviyatta olduğuna işaret ediyor.

Daha fazlasını oku

Türkiye’nin İlk Manevi Bakım Uzmanları

manevi_bakim.jpgAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye’de bir ilk olan yüksek lisans ve doktora programı başlattı. ‘Manevi bakım uzmanı’ yetiştirecek bu eğitim projesinde, şimdilik 20 öğrenci ders görüyor. Öncelikle hastanelerin onkoloji bölümlerinde istihdam edilecek uzman adayları 2013’ün haziran ayında mezun olacak. 1980’li yılların sonunda Ankara’da bir hastanede ilginç olduğu kadar üzücü bir olay yaşanır. İnsanın içini cız ettiren hikâye şöyle: Ağır bir hastalık için tedavi gören Murat bey, akşam üzeri fenalaşınca yakınları bir din görevlisinin çağrılmasını ister. Amaçları cenazeyi kaldırmaya hazırlanmak değildir. Böyle bir zamanda bunu kim düşünebilir ki! Evet hasta ağırdır, aile de endişeli… Ancak o andaki tek ihtiyaçları manevi destektir. Hem kendilerine hem hastalarına merhem olacak bir destek. Sağlık Bakanlığı’nın o dönemde yayınladığı, ‘din görevlilerinin hastanelerde yer alacağına’ dair yönetmelik gereği, hastanede bir imam vardır. Kendisine haber verilir. Başına beyaz takkesini takan imam vakit kaybetmeden hastanın odasına gider ve Yasin Sûresi’ni okumaya başlar… Bu sırada hastanın kalp atışlarını gösteren cihazın sesi yavaş yavaş kesilir ve yaşam değerleri düşer. Doktorlar, hemşireler, hasta yakınları endişelenir. Yasin, kültürümüzde ölümü hatırlatan bir sûre olduğu için hastanın psikolojisinin olumsuz etkilendiği düşünülür. Sonrasında da Ankara Tabipler Odası’na yapılan şikayet sonucunda yönetmelik yürürlükten kalkar. Aslında büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan ‘manevi yaklaşım hizmeti’ daha başlamadan tarihe karışır. Ta ki bir yıl öncesine kadar… Daha fazlasını oku