ck_kongre.jpgÇağımızda çocuklar yoksulluk, göç, parçalanmış aile yapısı, tek ebeveynlilik, yabancılaşma, suç oranında artma gibi sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların zorlayıcı baskısı altındadırlar. Bunlar çocuğa yönelik şiddetin ve çocuk örselenmesinin ortaya çıkmasında başta gelen risk etmenleridirler. Böylesi koşullarda çocuklar çocuk hakları doğrultusunda bakım göremez, eğitilemez ve gelişemezler. Ülkemizde çocuk örselenmesi alanında yapılmış olan birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak henüz risk altındaki çocukların tümünü kapsayan, bütüncül bir “çocuk koruma” sisteminin ülkemizde yerleşmemiş olduğu görülmektedir. “I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi” bağlamında; uluslararası ve ulusal boyutları ile çocuk koruma sistemleri, ülkemizde ve dünyada çocuk haklarının işlerliği, çocuk örselenmesi, çocukların gelişimlerini sağlıklı bir biçimde tamamlayabilmeleri ve çocukların her türlü örselenmeden korunmaları için ne gibi önleme, savunma, sağaltım ve izlem çalışmaları yapılabilir; bu alanda eğitim araştırma ve hizmet açısından hangi kurumlar, ne tür bir eşgüdüm içinde çalışmalıdırlar ve benzeri konuları tartışarak; bu alanda bütüncül ve işlerlikli bir model oluşturmanın ana çerçevesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Kongre detayları için tıklayınız: www.cocukkoruma2014.org