SOSYAL HİZMET ALANINDA PROJE HAZIRLAMA

Sosyal hizmet; insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini esas alarak birey, grup ve toplumla çalışırken planlı değişim sürecini gerçekleştirmek üzere müdahale planları yapan ve uygulayan bir meslektir. Sosyal hizmet müdahalesinin müracaatçının sosyal işlevselliğini arttırması hedefleniyorsa, planlama süreci dikkatli bir şekilde yerine getirilmelidir. Etkili sonuçlar alınması açısından değişim için planlı ve programlı hareket edilmesi gerekmektedir. Proje tabanlı sosyal çalışma; sosyal sorunların bilime dayalı, somut aşamalarla ele alınmasını ve sistematik çözüm yolları geliştirilmesini sağlayan önemli bir araçtır. İyi bir ön değerlendirme ve sorun analizi yapılarak, ekip çalışması yoluyla ortaya çıkarılan proje fikirleri sosyal değişimin sağlanması konusunda etkili olabilmektedir.

Proje genel anlamda gelecekle ilgili bir düşünce, beklenti, plan ve programı ifade etmektedir. Bir çalışmanın önüne proje kelimesinin eklenmiş olması o çalışmayı projeli bir çalışma haline getirmez. Projeli çalışma; tanımlanmış bir hedefi, birbiriyle ilişkili faaliyetleri, belli süresi, ulaşılması gereken sonuçları, sorumluluk ve yetki sınırları çizilen bir ekibi ve kullanılmak üzere bütçesi olan bir çalışmadır. Projede amaç sadece ulusal veya uluslararası fonlardan destek sağlamak için başvuru teklifi hazırlamak değildir. Asıl amaçlanması gereken; faaliyet ve kaynak planlaması sonucunda hedeflenen amacın gerçekleşmesi ve sürdürebilirliğin sağlanmasıdır. Bu nedenle, projede planlanmış faaliyetler yerine getirilirken yer, zaman, kaynak ve kalite uyumu göz önünde bulundurulmalı, hedeflenen amaca ulaşmak için projenin temel öğeleri üzerindeki riskler iyi algılanmalı, bu risklerin bertaraf edilmesi için de proje faaliyetleri sonuç odaklı planlanmalıdır.

Proje, sadece mevcut durum tespiti, bir sorun alanının tanımlanması, bir hizmet modelinin planı, bir faaliyetin işlem basamaklarının belirlenmesi değildir. Teknik bilgiler, iyi planlanmış bir projenin sadece bütünleyici parçalarıdır. Proje özgün bir ürün, hizmet veya sonucu ortaya çıkarmak için birçok faaliyetten oluşan geçici bir girişimdir: Geçicidir, çünkü tanımlanmış bir başlangıç ve bitişi vardır. Girişimdir, çünkü faaliyetlerin yürütülmesi için insan gücüne, kaynağa ve ekipmana ihtiyaç vardır. Özgün bir ürün veya hizmet meydana getirir, zira projenin sonucu olarak elde edilen değer sadece bir kere oluşturulur.

Son yıllarda hem Avrupa Birliği, hem de Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları sosyal hizmet alanında hazırlanacak projelere hibe desteği sağlamaktadır. Özellikle dezavantajlı kesimlerle ilgili yapılacak projelere öncelik verilmektedir. Bu nedenle risk grubu bireylere hizmet sunan sosyal çalışmacılar proje hazırlama ve yürütme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmalıdırlar. Sosyal hizmet alanında yapılacak proje çalışmalarında, diğer alanlarda hazırlanan projelerde olduğu gibi aynı mantık, süreç ve aşamalar kullanılmaktadır.

Sosyal Hizmet Alanında Proje Çalışmaları

Korunmaya Muhtaç Çocuklar
Engelliler
Aile ve Toplum Hizmetleri
Çocuk Hakları
Sevgi ve Barış Kuşağı Projesi