swork2.jpg

Sosyal Hizmet Müdahalesi

“Öteki”nin rahatı sağlanmadan, “ben”in huzuru mümkün olmayacaktır.

Bu sayfada “Sosyal Hizmetler” alanına değer katan akademisyenlerin ve uygulayıcıların çalışmaları değerlendirilecektir. Sosyal Hizmetler alanında eğitim alan yada kurumsal düzeyde sosyal hizmet müdahalesi uygulayan uzmanların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.

Bu sayfada Sosyal Hizmetler Alanı ile ilgili yer verdiğimiz tezler YÖK Ulusal Tez Merkezi web sitesinden alınmaktadır. Tezlerden yararlanma kuralları adı geçen web sitesinde belirlenmiştir. Makale, kitap ve tezlerden yararlanırken etik açıdan akademik referans belirtme kurallarına uyulması gerekmektedir. Bilimsel etik ve intihal hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız…

AKADEMİK MAKALELER VE YAZILAR
Sosyal Hizmetler Bağlamında SHÇEK’in Taşra Teşkilatının İl Özel İdaresine Devri Sorunu
Manevi Bakım: Hollanda Örneği
Genişleyen Sosyal Politika Disiplininde Sosyal Risk Yönetimi
Transpersonel Psikoloji
İl Sosyal Hizmet Müdürlüklerinde Etkili Hizmet Sunumu
Doğumla Sonuçlanan Baba-Kız Ensesti: Bir Olgu Sunumu
Niklas Luhmann’ın Sosyal Sistemler Kuramı
Aileye Dönüş Uygulamasıyla İlgili Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görüşleri
Kronik Hastalıklarla Başetmede Tinsellik
The 2008 Financial Crisis: A Moral Crisis of Capitalism
Cami ve Çocuk Üzerine Doç. Dr. Ahmet Albayrak’la Söyleşi
Spirituality in Coping With HIV/AIDS
Türkiye’de Boşanma Olgusu ve Boşanma Çeşitleri
Osmanlı Islahanelerinin İşlevlerine İlişkin Bazı Görüşler
Özürlülük Kimliği ve Etiketlemenin Kişisel ve Sosyal Söylemleri
Kuramsal Yaklaşım ve Türk Sosyolojisi
Modern Yaşam ve Engelli Bireye Sahip Ailellerin Sorunları
İslam ve Yaşlılık Sorunu
Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları
Kriz Durumlarında Sosyal Hizmet Müdahalesi
The Relationship Between Social Work and Psychoanalysis: The Future Impact of Social Workers
Topluma Dayalı Rehabilitasyon
Toplum Temelli Bakım Anlayışı Ve Sosyal Hizmetler: Türkiye Örneğinde Bir Bakım Modeli Önerisi
Edirne Huzurevi’nde Kalan Yaşlıların Kimi Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Katz İndeksine Göre Günlük Yaşam Etkinlikleri
Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler
Yaşlılıkta Evde Bakım
Üniversite Öğrencilerinde Sigara-Alkol Kullanımı Ve Aile Sorunları İle İlişkisi
Erken ve Geç Başlangıçlı Alkol Bağımlılığı Tiplerinde Yürütücü İşlevler ve Kişilik Özellikleri
Alkol Bağımlılığında Depresyon Ve Anksiyetenin Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Yatarak Tedavi Gören Alkol Bağımlıları İçin Örnek Bir Tedavi Programı
Ergenlerde Saldırganlık ve Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişki: Yetiştirme Yurtları Üzerine Bir Araştırma
Türkiye’de “Korunmaya Muhtaç Çocuk” Alanında Yapılan Akademik Çalışmalar
Sosyal Hizmet Uzmanlarının Unvan Sorunu
Sosyal Hizmette Müdahale Aşamaları
Aileye Yönelik Müdahale
Aile Terapisinde Sosyal Hizmet Yaklaşımı
Aile İçi Şiddet Mağduru Kadın ve Çocuklar İçin Korunma Modeli
Korunmaya Muhtaç Çocuklarla Gönüllü Çalışma Kriterleri
Özürlülerle Sosyal Hizmet Uygulamaları
Çocuk Suçluluğu
Cinsel Travma Sonrası Oluşan Ruhsal Sorunlar
Manevî Sosyal Hizmetler
Koruyucu Aile Hizmeti (SHU’lara Yönelik)
Aile Terapisi Bağlamında Kendilik.pdf
Koruyucu Ailedeki Çocukların Davranış ve Duygusal Sorunları.pdf
Osmanlı Devletinde Kimsesiz Çocukların Terbiyesi.pdf
Osmanlı’da Yetim ve Fakir Çocuklar İçin Eğitim Kurumları.pdf
Ergenlerde Ölüm Düşüncesi, İntihar ve Din.pdf
İkinci Abdulhamit ve Kimsesiz Çocuklar
Psikoloji ve Din
Psikoterapide Yeni Bir Yaklaşım: Logoterapi ve Viktor Frankl
Çift Terapisi
Kriz ve Stres Koşullarında Aile Direnci
İstenmedik ve Beklenmedik Olaylarla Karşılaşan Bireylere Yönelik Manevi Desteğin Önemi
Almanya’da ve Japonya’da Bakım Sigortası Uygulamaları
Kurum Bakımındaki Çocuk ve Ergenlerde Davranış ve Duygusal Sorunların Epidemiyolojisi
Türkiye’de Darüleytamların Gelişimi
Uzun Süreli Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası
Hastaların Karşılaştığı Sorunlar ve Tıbbi Sosyal Hizmetler
Sosyal Model Çerçevesinde Özürlülüğe Yaklaşım
Child Welfare Worker’s Connectivity to Resourcesm and Youth’s Receipt to Services
Yetiştirme Yurdu Gençliği ve Din Eğitimi
Hastane Ortamında Genel Sosyal Hizmet Uygulamaları
Hemşirelik ve Manevi Bakım
Manevi Sosyal Hizmet Mümkün Mü?
KİTAPLAR / RAPORLAR / BİLGİ NOTLARI
Çocuk ve Gençlik-Odtülüler Bülteni-2009
Çocuk ve Bilişim: Sanaldan Gerçeğe Sorunlar Çözüm Önerileri ve İyi Uygulama Örnekleri
Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Çalışma Görevi 
Erken Yaşta Evlilik (AİLEDER)
Kadına Yönelik Şiddet El Kitabı (ASPB)
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013: Türkiye’de Çocuğun Korunması ve Refahı
Social Work Supervision (NASW-2013)
Çocuk Dostu Adalet Politika Belgesi 
Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri Araştırması
Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı
Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi
Çocuk ve Ergen Sağlığı
Adli Tıp Sözlüğü
Çocuk İstismarı ve İhmali Terimleri Sözlüğü
Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Kitabı
Van Erciş Depreminin Birinci Yılında Çocukların Durumu Raporu 2012
Bilimsel Makale Yazma Klavuzu (TÜBİTAK)
Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması
Türkiye’de Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri 2011 Yılı İzleme Raporu
Van Depremi (2011) Sonrası Gerçekleştirilen Psiko-Sosyal Müdahale Uygulamaları Değerlendirme Raporu 
Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor
Social Work Education in Turkey
Türkiye Aile Değerleri Araştırması
Türkiye’de Ergen Profili
Türkiye’de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Bağlı Kurulacak İl Müdürlüklerinin Örgütsel Yapısıyla İlgili Öneriler
Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Rehberi
Aile Ve Sosyal Araştırmalar Kurumu Japonya Raporu
Aile ve Sosyal Araştırmalar Kurumu İngiltere Raporu
Farklı Ülkelerde İnternetin Etkileri Raporu
Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri
Türkiye’deki Mültecilerin Durumu (Rapor-2009)
Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmet Sempozyumu Kitabı (pdf)
Kadın Sığınmaevleri Kılavuzu.pdf
Şiddet Artık Bu Evde Yaşamıyor Projesi Raporu
İnternet Kullanımı ve Aile
Türkiye’de Namus Cinayetlerinin Dinamikleri
Aile Rehberi
Türkiye’de Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Raporu (2009)
Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi Raporu (2009)
Aile Yapısı Araştırması (2006)
Kentsel Yoksulluk, Göç ve Sosyal Politikalar Raporu (2009)
E-Kitap Aile ve Sosyal Hizmetler (SHU Fatih Kılıçarslan)
Türkiye’de Ensest Sorununu Anlayabilmek
TEZLER / TEZ LİSTELERİ
Evde Bakım Hizmeti Sunan Aile Bireyi Bakıcıların Moral ve Manevi Değerlerinin Başaçıkmadaki Etkisi
Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerde Hasta Hakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Psikodrama Tez Listesi
Türkiye’de Din Psikoloji Alanında Hazırlanan Tezlerin Listesi
Sosyal Hizmet Bakış Açısından Genç Yetişkinlerde İntihar Girişimlerinin İncelenmesi: Bir Model Önerisi.pdf
Şizofreni ve Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarına Evde Bakım Veren Aile Üyelerinin Psikolojisi.pdf
Cumhuriyet Dönemi Korunmaya Muhtaç Çocuklara İlişkin Politikanın Oluşumu.pdf
Küreselleşme Sürecinde Türkiyede Gelir Dağılımı, Yoksulluk ve Sosyal Politikaların Evrimi.pdf
Kent Yoksulluğu, Sokak Çocukları ve Suç.pdf
Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Sosyal Devlet ve Sosyal Hizmetler
Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerin Ergenlik Sorunları ve Başetmeleri
Osmanlı’da Kadının Statüsü
Yoğun Bakımda Yatan Çocuk Hastaların Annelerinin Manevi Bakım Gereksinimleri
AKADEMİK HAKEMLİ DERGİLER
Aile ve Toplum Dergisi 2009 (16)
Tıbbî Sosyal Hizmet Dergisi