swork2.jpg

Sosyal Hizmet Müdahalesi

“Öteki”nin rahatı sağlanmadan, “ben”in huzuru mümkün olmayacaktır.

Bu sayfada “Sosyal Hizmetler” alanına değer katan akademisyenlerin ve uygulayıcıların çalışmaları değerlendirilecektir. Sosyal Hizmetler alanında eğitim alan yada kurumsal düzeyde sosyal hizmet müdahalesi uygulayan uzmanların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.

Bu sayfada Sosyal Hizmetler Alanı ile ilgili yer verdiğimiz tezler YÖK Ulusal Tez Merkezi web sitesinden alınmaktadır. Tezlerden yararlanma kuralları adı geçen web sitesinde belirlenmiştir. Makale, kitap ve tezlerden yararlanırken etik açıdan akademik referans belirtme kurallarına uyulması gerekmektedir. Bilimsel etik ve intihal hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız…

AKADEMİK MAKALELER VE YAZILAR

Sosyal Hizmetler Bağlamında SHÇEK’in Taşra Teşkilatının İl Özel İdaresine Devri Sorunu

Manevi Bakım: Hollanda Örneği

Genişleyen Sosyal Politika Disiplininde Sosyal Risk Yönetimi

Transpersonel Psikoloji

İl Sosyal Hizmet Müdürlüklerinde Etkili Hizmet Sunumu

Doğumla Sonuçlanan Baba-Kız Ensesti: Bir Olgu Sunumu

Niklas Luhmann’ın Sosyal Sistemler Kuramı

Aileye Dönüş Uygulamasıyla İlgili Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görüşleri

Kronik Hastalıklarla Başetmede Tinsellik

The 2008 Financial Crisis: A Moral Crisis of Capitalism

Cami ve Çocuk Üzerine Doç. Dr. Ahmet Albayrak’la Söyleşi

Spirituality in Coping With HIV/AIDS

Türkiye’de Boşanma Olgusu ve Boşanma Çeşitleri

Osmanlı Islahanelerinin İşlevlerine İlişkin Bazı Görüşler

Özürlülük Kimliği ve Etiketlemenin Kişisel ve Sosyal Söylemleri

Kuramsal Yaklaşım ve Türk Sosyolojisi

Modern Yaşam ve Engelli Bireye Sahip Ailellerin Sorunları

İslam ve Yaşlılık Sorunu

Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları

Kriz Durumlarında Sosyal Hizmet Müdahalesi

The Relationship Between Social Work and Psychoanalysis: The Future Impact of Social Workers

Topluma Dayalı Rehabilitasyon

Toplum Temelli Bakım Anlayışı Ve Sosyal Hizmetler: Türkiye Örneğinde Bir Bakım Modeli Önerisi

Edirne Huzurevi’nde Kalan Yaşlıların Kimi Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Katz İndeksine Göre Günlük Yaşam Etkinlikleri

Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler

Yaşlılıkta Evde Bakım

Üniversite Öğrencilerinde Sigara-Alkol Kullanımı Ve Aile Sorunları İle İlişkisi

Erken ve Geç Başlangıçlı Alkol Bağımlılığı Tiplerinde Yürütücü İşlevler ve Kişilik Özellikleri

Alkol Bağımlılığında Depresyon Ve Anksiyetenin Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Yatarak Tedavi Gören Alkol Bağımlıları İçin Örnek Bir Tedavi Programı

Ergenlerde Saldırganlık ve Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişki: Yetiştirme Yurtları Üzerine Bir Araştırma

Türkiye’de “Korunmaya Muhtaç Çocuk” Alanında Yapılan Akademik Çalışmalar

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Unvan Sorunu

Sosyal Hizmette Müdahale Aşamaları

Aileye Yönelik Müdahale

Aile Terapisinde Sosyal Hizmet Yaklaşımı

Aile İçi Şiddet Mağduru Kadın ve Çocuklar İçin Korunma Modeli

Korunmaya Muhtaç Çocuklarla Gönüllü Çalışma Kriterleri

Özürlülerle Sosyal Hizmet Uygulamaları

Çocuk Suçluluğu

Cinsel Travma Sonrası Oluşan Ruhsal Sorunlar

Manevî Sosyal Hizmetler

Koruyucu Aile Hizmeti (SHU’lara Yönelik)

Aile Terapisi Bağlamında Kendilik.pdf

Koruyucu Ailedeki Çocukların Davranış ve Duygusal Sorunları.pdf

Osmanlı Devletinde Kimsesiz Çocukların Terbiyesi.pdf

Osmanlı’da Yetim ve Fakir Çocuklar İçin Eğitim Kurumları.pdf

Ergenlerde Ölüm Düşüncesi, İntihar ve Din.pdf

İkinci Abdulhamit ve Kimsesiz Çocuklar

Psikoloji ve Din

Psikoterapide Yeni Bir Yaklaşım: Logoterapi ve Viktor Frankl

Çift Terapisi

Kriz ve Stres Koşullarında Aile Direnci

İstenmedik ve Beklenmedik Olaylarla Karşılaşan Bireylere Yönelik Manevi Desteğin Önemi

Almanya’da ve Japonya’da Bakım Sigortası Uygulamaları

Kurum Bakımındaki Çocuk ve Ergenlerde Davranış ve Duygusal Sorunların Epidemiyolojisi

Türkiye’de Darüleytamların Gelişimi

Uzun Süreli Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası

Hastaların Karşılaştığı Sorunlar ve Tıbbi Sosyal Hizmetler

Sosyal Model Çerçevesinde Özürlülüğe Yaklaşım

Child Welfare Worker’s Connectivity to Resourcesm and Youth’s Receipt to Services

Yetiştirme Yurdu Gençliği ve Din Eğitimi

Hastane Ortamında Genel Sosyal Hizmet Uygulamaları

Hemşirelik ve Manevi Bakım

Manevi Sosyal Hizmet Mümkün Mü?

KİTAPLAR / RAPORLAR / BİLGİ NOTLARI

Çocuk ve Gençlik-Odtülüler Bülteni-2009

Çocuk ve Bilişim: Sanaldan Gerçeğe Sorunlar Çözüm Önerileri ve İyi Uygulama Örnekleri

Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Çalışma Görevi 

Erken Yaşta Evlilik (AİLEDER)

Kadına Yönelik Şiddet El Kitabı (ASPB)

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013: Türkiye’de Çocuğun Korunması ve Refahı

Social Work Supervision (NASW-2013)

Çocuk Dostu Adalet Politika Belgesi 

Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri Araştırması

Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi

Çocuk ve Ergen Sağlığı

Adli Tıp Sözlüğü

Çocuk İstismarı ve İhmali Terimleri Sözlüğü

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Kitabı

Van Erciş Depreminin Birinci Yılında Çocukların Durumu Raporu 2012

Bilimsel Makale Yazma Klavuzu (TÜBİTAK)

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması

Türkiye’de Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri 2011 Yılı İzleme Raporu

Van Depremi (2011) Sonrası Gerçekleştirilen Psiko-Sosyal Müdahale Uygulamaları Değerlendirme Raporu 

Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor

Social Work Education in Turkey

Türkiye Aile Değerleri Araştırması

Türkiye’de Ergen Profili

Türkiye’de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Bağlı Kurulacak İl Müdürlüklerinin Örgütsel Yapısıyla İlgili Öneriler

Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Rehberi

Aile Ve Sosyal Araştırmalar Kurumu Japonya Raporu

Aile ve Sosyal Araştırmalar Kurumu İngiltere Raporu

Farklı Ülkelerde İnternetin Etkileri Raporu

Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri

Türkiye’deki Mültecilerin Durumu (Rapor-2009)

Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmet Sempozyumu Kitabı (pdf)

Kadın Sığınmaevleri Kılavuzu.pdf

Şiddet Artık Bu Evde Yaşamıyor Projesi Raporu

İnternet Kullanımı ve Aile

Türkiye’de Namus Cinayetlerinin Dinamikleri

Aile Rehberi

Türkiye’de Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Raporu (2009)

Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi Raporu (2009)

Aile Yapısı Araştırması (2006)

Kentsel Yoksulluk, Göç ve Sosyal Politikalar Raporu (2009)

E-Kitap Aile ve Sosyal Hizmetler (SHU Fatih Kılıçarslan)

Türkiye’de Ensest Sorununu Anlayabilmek

TEZLER / TEZ LİSTELERİ

Evde Bakım Hizmeti Sunan Aile Bireyi Bakıcıların Moral ve Manevi Değerlerinin Başaçıkmadaki Etkisi

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerde Hasta Hakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Psikodrama Tez Listesi

Türkiye’de Din Psikoloji Alanında Hazırlanan Tezlerin Listesi

Sosyal Hizmet Bakış Açısından Genç Yetişkinlerde İntihar Girişimlerinin İncelenmesi: Bir Model Önerisi.pdf

Şizofreni ve Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarına Evde Bakım Veren Aile Üyelerinin Psikolojisi.pdf

Cumhuriyet Dönemi Korunmaya Muhtaç Çocuklara İlişkin Politikanın Oluşumu.pdf

Küreselleşme Sürecinde Türkiyede Gelir Dağılımı, Yoksulluk ve Sosyal Politikaların Evrimi.pdf

Kent Yoksulluğu, Sokak Çocukları ve Suç.pdf

Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Sosyal Devlet ve Sosyal Hizmetler

Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerin Ergenlik Sorunları ve Başetmeleri

Osmanlı’da Kadının Statüsü

Yoğun Bakımda Yatan Çocuk Hastaların Annelerinin Manevi Bakım Gereksinimleri

AKADEMİK HAKEMLİ DERGİLER

Aile ve Toplum Dergisi 2009 (16)

Tıbbî Sosyal Hizmet Dergisi