Rize İli’nde Sosyal Risk Altında Olanlarla İlgili Hizmet Sunum Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Rize Valiliği İşbirliğinde 2007 Yılında Gerçekleştirildi

Projenin Amacı

Projenin uzun erimli amacı Rize ilinde sosyal risk altında bulunanların sosyal iyilik hallerinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamaktır.

Projenin kısa erimli amaçları ise

1- Mevcut hizmet sunum standardını yükseltmek,

2- Sistemde yer alan personelin hizmet standartlarını yükseltmek,/ insangücü kaynaklarını güçlendirmek

3- Rize ili sınırları içinde sosyal risk faktörlerini belirlemek

Amaçlara Yönelik İşlevler

Amaç 1- Mevcut hizmet sunum standardını yükseltmek

İşlev 1- Mevcut sistemin iyileştirilmesine yönelik bir örgütlenme modelinin oluşturulması

Mevcut Sistemin İyileştirilmesine Yönelik Örgütlenme Modeli

1. Hizmet birimleri arasında (sağlık kuruluşları, eğitim-öğretim kuruluşları, sosyal hizmet kuruluşları, polis-jandarma teşkilatı, belediye kuruluşları, vakıf (SYDV ve dernekler) koordinasyon ve profesyonel hizmet sunumu

2. İl Sosyal Hizmetler Kurulunun işlevsel hale getirilmesi

Yeni Hizmet Modelinin Uygulanabilirliğinin Sağlanması

Çalıştay: 1(4-15 Haziran 2007)

Rize ilinde insani hizmetlerle ilişkili “genel yönetim      ” birimleri, yerel yönetimler, İl Jandarma Komutanlığı, Kamu Meslek Kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sivil Toplum Örgütleri’nin yetkili temsilcileri

Amaçlara Yönelik İşlevler

Amaç 2- İnsangücü kaynaklarını güçlendirmek

İşlev 2- Oluşturulan modeli hayata geçirecek personelin bilgilendirilmesi

Oluşturulan Modeli Uygulayacak Personelin Bilgilendirilmesi

Eğitim Semineri I (03-05 Eylül 2007)

Hizmet sunum sistemi içinde yeralan kurum ve kuruluşlarda görevli, müracaatçılara doğrudan hizmet veren elemanlar (yaklaşık 30 kişi)

Oluşturulan Modeli Uygulayacak Personelin Bilgilendirilmesi

Eğitim Semineri II (16-19 Ekim 2007)

Vaka yönetimi yapacak uzman personelin vaka yönetiminin uygulama süreci ve bu süreçte kullanılacak yöntem ve teknikler hakkında bilgilerinin geliştirilmesi (10-15 kişi)

Amaçlara Yönelik İşlevler

Amaç 3- Rize ili sınırları içinde sosyal risk faktörlerini belirlemek

İşlev 3- Hane halkı düzeyinde alan araştırması yapılması

Rize İli Sosyal Risklerin Ve Sosyal Hizmet İhtiyacının Belirlenmesi Araştırması

Amaç : Rize ilinde yaşayanların karşı karşıya kaldıkları risk faktörlerini belirlemek.

Risk faktörleri : İşsizlik, yoksulluk, göç,aile içi geçimsizlik, şiddet, boşanma, özürlülük, ruh hastalığı, suçluluk, bakıma muhtaçlık v.b. gibi.