POZİTİF PSİKOTERAPİ

Nossrat Peseschkian

Pozitif Psikoterapi insancıl, psikodinamik, kaynak-yönelimli, çatışma çözme odaklı, bütünleyici ve transkültürel bir yaklaşım olarak sunulmaktadır. Bu özelliği ile Pozitif Psikoterapi orijinal bir yaklaşıma sahiptir. Bunun yanında Pozitif Psikoterapinin diğer bir orijinal özelliği, pozitif psikoterapide hikayeler, atasözleri, bilge sözler ve metaforlar terapist ve hasta/danışan arasında aracı olarak kullanılır; çatışma çözümlemede fanteziyi kullanmaya cesaretlendirmede ve gelecek durumlar için hatırlatıcı olmada yardım etmesi amacıyla terapotik bir teknik olarak işlev görür.

Pozitif Psikoterapinin insana bakış açısı pozitiftir; tüm insanların gerçekte iyi olduğu ve iki temel kapasiteye sahip olduğu inancına dayanmaktadır; sevme kapasitesi ve bilme kapasitesi. Bununla birlikte bu temel kapasitelerin dört temel yaşam alanında gelişmeye her zaman müsait olduğuna inanılır. Bu dört alan beden, başarı, ilişki ve maneviyat alanlarıdır. Peseschkian’a göre; “insan, doğduğunda, boş bir levha değildir; aksine bu görüntüye bağlı olarak henüz okunaksız veya okunmamış bir kâğıt gibidir.” Pozitif Psikoterapide temel amaç bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine ve günlük yaşamında dört yaşam alanında dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır. Bu temel görüşten hareketle pek çok yeni terapötik kavram ve teknik geliştirilmiş ve Pozitif Psikoterapi kuramı üç temel dayanak üzerine kurulmuştur. Bu dayanaklar aynı zamanda üç temel prensibi temsil etmektedir; umut, denge ve konsültasyon prensipleri. Pozitif Psikoterapi bu üç temel prensibin harmanlandığı bir tedavi/sağaltım planı sunmaktadır.

OKUMA ÖNERİLERİ

Pozitif Psikoterapi

Pozitif Psikoterapiler

Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği

Yetişkin Öznel İyi Oluşu ile Pozitif Psikoterapi Bağlamında Birincil ve İkincil Yetenekler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi